Name

Sangita Baniya

Sections

2025 - 4, 6

Office

JFB 209

Office Hour

Mondays 1:00pm 3:00pm

Email

sangitaa.baniya@gmail.com

Phone