Name

Xiaoju Xu

Sections

2015 2, 3

Office

INSCC 350 24 (third floor)

Office Hour

Wednesdays 12:30pm 2:30pm

Email

xiaoju.xu@utah.edu

Phone